Објављено среда, 25 јануар 2023

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2022-2026.

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

3. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА

4. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ, ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА

Први разред

Енглески језик - први разред

Верска настава - први разред

Други разред

Енглески језик - други разред

Верска настава - други разред

Трећи разред

Енглески језик - трећи разред

Верска настава - трећи разред

Четврти разред

Енглески језик - четврти разред

Верска настава - четврти разред

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023/2024.год.

Дигитални свет 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ, ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА

ПЕТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност

Енглески језик (први страни језик)

Историја

Географија

Биологија

Математика

Информатика и рачунарство

Техника и технологија

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Немачки језик (други страни језик)

Верска настава (православни катахизис)

Чувари природе (слободне наставне активности)

ЧОС

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023/2024.год.

Медијска писменост

Додатна и допунска настава

Српски језик и књижевност додатна настава

Српски језик и књижевност допунска настава

Енглески језик допунска настава

Математика додатна настава

Математика допунска настава

Немачки језик  допунска настава

ШЕСТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност

Енглески језик (први страни језик)

Историја

Географија

Биологија

Математика

Информатика и рачунарство

Техника и технологија

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Физика

Верска настава (православни катахизис)

Грађанско васпитање

Немачки језик (други страни језик)

Чувари природе

ЧОС

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023/2024.год.

Медијска писменост

Додатна и допунска настава

Српски језик и књижевност додатна настава

Српски језик и књижевност допунска настава

Енглески језик допунска настава

Математика додатна настава

Математика допунска настава

Биологија додатна настава

Биологија допунска настава

Немачки језик допунска настава

СЕДМИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност

Енглески језик (први страни језик)

Историја

Географија

Биологија

Математика

Информатика и рачунарство

Техника и технологија

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Физика

Хемија

Верска настава (православни катахизис)

Немачки језик (други страни језик)

Моја животна средина

ЧОС

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023/2024.год.

Грађанско васпитање

Домаћинство

Додатна и допунска настава

Енглески језик допунска настава

Математика додатна настава

Математика допунска настава

Биологија додатна настава

Биологија допунска настава

ОСМИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност

Енглески језик (први страни језик)

Историја

Географија

Биологија

Математика

Информатика и рачунарство

Техника и технологија

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Физика

Хемија

Верска настава (православни катахизис)

Немачки језик (други страни језик)

Моја животна средина

ЧОС

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023/2024.год.

Домаћинство

Додатна и допунска настава

Енглески језик допунска настава

Математика додатна настава

Математика допунска настава

Биологија допунска настава

Припремна настава за Завршни испит

Српски језик и књижевност

Историја

Географија

Биологија

Математика

Физика

Хемија

Остали програми

Програм културних активности школе

Програм школског спорта и спортско рекреативних активности

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програм превенције других облика ризичног понашања

Програм инклузивног образовања

Програм ваннаставних активности - школски хор

Програм рада ваннаставних активности - одбојкашка секција

Програм професионалне оријентације

Програм здравствене заштите

Програм социјалне заштите

Програм заштите животне средине

Програм сарадње са локалном самоуправом

Програм сарадње са породицом

Програм излета и екскурзија

Програм рада школске библиотеке

Програм безбедности и здравља на раду

Програм припремне наставе

Програм обогаћеног једносменског рада

Наша мала позорница

Сваштаоница маштаоница

У здравом телу здрав дух

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2023/2024.год.

ОЈР Сваштаоница - маштаоница

ОЈР Кувам и храним се здраво

ОЈР Национални дан

ОЈР Коцка до коцке

ОЈР Свако дете има право да одраста здраво - први циклус

ОЈР Свако дете има право да одраста здраво - други циклус

План рада одељењских старешина